Fauna

Varietatea reliefului, climei şi vegetaţiei teritoriului studiat se reflectă în bogăţia şi componenţa faunei. În cadrul pădurilor de foioase întâlnim următoarele mamifere: vulpea (Vulpes vulpes), lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa), veveriţa (Scirus vulgaris), viezurele (Meles meles), pisica sălbatică (Felix sivestris), jderul (Martes martes), căprioara (Capreolus capreolus) şi iepurele (Lepus europaneus).

Tot aici se întâlnesc şi păsări: ciocănitoarea verde (Picus viridis), piţigoiul de munte (Parus montanus), cintiţe (Pringilla coelebs), gaiţa de munte (Nucifraga coryocactes), rândunica (Hirundo rustica), pitulicea (Phylloscopus collybita), ciocârlia (Alanda arvensis), coţofana (Pica pica), vrabia (Paser domesticus), codobatura (Motoccila alba), grangure (Oriolus oriolus), mierla neagră (Tundus merula), privighetoarea (Luscinia luscinia), uliul (Accipitor nisus), buha (Bubo bubo), huhurezul (Strix aluco aluco).

În zonele montane înalte ale Munţilor Godeanu, alături de lupi, căprioare, veveriţe, pisici sălbatice, apare: ursul brun (Ursus arctos), râsul (Linx linx), cerbul (Cervus elapus), capra neagră (Rupricapra rupricapra); iar dintre păsări apare cocoşul de munte (Tetrae urogallus).

Reptilele sunt reprezentate prin vipera comună (Vipera berus berus), şopârla de munte(Lucerta vivipara), vipera cu corn (Vipera amodites), guşterul (Lacerta iridis). Din rândul batracienilor se întâlnesc: salamandra (Salamandra maculosa), broasca brună (Rans temporaria), broasca de pădure (Rans agilis), brotăcelul(Hyla arborea), broasca râioasă de munte (Bufo bufo).\r\n\r\nÎn apele limpezi şi repezi ale Hidegului, Timişului şi a afluenţilor lor se întâlnesc: păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), păstrăvul american, cleanul (Leuciscus cephalus), lipanul (Thymallus thymallus), scobarul (Chondrostoma nasus), zglăvoaca(Cottus gobio).